Statuten

Csipkeszeg Foundation © 2008-2016 • All rights reserved•

 

Over ons:

 

Op 7 maart 2008 is bij de notaris in Tilburg de "Csipkeszeg Foundation" opgericht. Stichting tot Hongaars Cultuurbehoud.

De belangrijkste artikelen in de statuten zoals o.a. het doel van de Stichting zijn hieronder weergegeven.

---------

Heden, zeven maart tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Joannes Antonius Henricus Gerardus van Tuijl, notaris te Tilburg:

a. de heer M.G.H. van Langeveld;

b. mevrouw X.M.M. Verboven;c.

en de heer H.A.A. van Bakel

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een Stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende

statuten vast te stellen:

 

Naam, Zetel en Duur

 

Artikel 1

1. De Stichting draagt de naam: "Stichting Hongaars

Cultuurbehoud. ("CSIPKESZEG FOUNDATION"),

De Stichting zal als verkorte naam gebruiken: “CSIPKESZEG FOUNDATION”,

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente TILBURG.

3. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel

 

Artikel 2

1. De Stichting heeft ten doel een bijdrage te leveren aan het behoud van het Hongaarse culturele erfgoed, en het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Dit in Nederland, in Hongarije en in Roemenië (in Transsylvanië, in het bijzonder in het dorp Szék). Zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen en zowel in binnen- als in buitenland.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van de volgende activiteiten:

- aankopen en/of beheren van Hongaars cultureel erfgoed;

- het oprichten, inrichten en beheren van een Hongaars museum;

- het verwerven van boeken, geluidsdragers, foto- en filmmateriaal ten behoeve van het op te richten Hongaars museum;

- het oprichten, inrichten en beheren van een Hongaars danshuis;

- cursussen, workshops, rondleidingen;

- programmering;

- productie, logistiek en administratie;

- onderzoek, advies en begeleiding;

- culturekunstzinnige vorming in het onderwijs;

- verwerven van subsidies en sponsoring.

3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Vermogen

 

Artikel 3

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

- het oprichtingskapitaal, bestaande uit een bedrag ad zeshonderd euro (€ 600,--)

- subsidies en donaties;

- schenkingen, erfstellingen en legaten;

- opbrengsten uit de activiteiten van de Stichting (onder andere uit het ter beschikking stellen van kennis en ervaring aan derden en het verzorgen van publicaties en CD-uitgaven);

- alle andere verkrijgingen en baten.

Slotverklaringen

 

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 van deze akte, worden de leden 1, 2 en 3 voor de eerste maal tot bestuurders van de Stichting benoemd:

a. de verschenen persoon sub 1 (de heer M.G.H. van Langeveld) in de functie van voorzitter;

b. de verschenen persoon sub 2 (mevrouw X.M.M. Verboven) in de functies van secretaris en penningmeester;

c. de verschenen persoon sub 3 (de heer H.A.A. van Bakel) als bestuurslid.